Pisz

Pisz

Ruciane-Nida

Ruciane-Nida

Orzysz

Orzysz

Biała-Piska

Biała-Piska

Na mocy ustawy z dnia 25 kwietnia 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771), komornikom zostały powierzone następujące zadania:

Wykonywanie orzeczeń sądowych

Wykonywanie orzeczeń sądowych

Wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.)

Wykonywanie tytułów wykonawczych

Wykonywanie tytułów wykonawczych

W ykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności

Wykonywanie postanowień

Wykonywanie postanowień

Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza

Wykonywanie innych zadań

Wykonywanie innych zadań

Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach