Pisz

Ruciane-nida

Biała-Piska

Orzysz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michał Maciejczyk

Na mocy ustawy z dnia 25 kwietnia 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771), komornikom zostały powierzone następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.);

2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

  1. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

2) sporządza protokół stanu faktycznego;

3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

 

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności przez Kancelarię

Kancelaria Komornicza w Piszu

ul. Warszawska 47 D, 12-200 Pisz

tel. +87 300 01 88

e-mail: pisz.maciejczyk@komornik.pl

NIP: 8491478837

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7 - 15
Przyjęcia interesantów wypadają w środę, godziny 8 - 15

ul. Warszawska 47 D, 12-200 Pisz

tel. +87 300 01 88

e-mail: pisz.maciejczyk@komornik.pl

NIP: 8491478837