Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michał Maciejczyk podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-06-2021 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Piszu z siedzibą przy Warszawska 47, 12-200 Pisz, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Filip Michał Pukaczewski, położonej przy,Wygryny 29A, 12-220 Ruciane- Nida, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Piszu prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1P/00020450/9.

 Suma oszacowania wynosi 1 407 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 055 962,50 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 140 795,00 zł. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 50 1600 1462 1839 7973 9000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Piszu mieszczącym się pod adresem: Warszawska 47, Pisz, 12-200 Pisz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.