INFORMACJE

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piszu Michał Maciejczyk wykonuje następujące zadania:
• wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
• wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
• sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
• doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
• na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
• weryfikowanie istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Strona ma jedynie charakter informacyjny
i nie stanowi reklamy działalności przez Kancelarię